s charakteristickým zápachom, bez viditeľného obsahu vody a mechanických nečistôt. Získava sa v sekcii hlavnej kolóny VJ FCC. Používa sa ako zložka na výrobu nízkosírneho vykurovacieho oleja, ľahkého vykurovacieho oleja, ťažkého vykurovacieho oleja a ako prídavná látka pre PO-C temperovaný systém, ako zložka suroviny pre VJ Hydrokrak, príp. ako upchávkový olej pre EJ.

Kód nomenklatúry:

TRIEDA V NERASTNÉ VÝROBKY.

2700000000 80 NERASTNÉ PALIVÁ, MINERÁLNE OLEJE A PRODUKTY ICH DESTILÁCIE; BITÚMENOVÉ LÁTKY; MINERÁLNE VOSKY.

2710000000 80 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované alebo nezahrnuté, obsahujúce v hmotnosti 70|% alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje.

2710190000 80 Ostatné.
2710194300 10 Na ostatné účely.

 

Odôvodnenie zatriedenia:
Všeobecné pravidlá č. 1 a č. 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámka 1a) ku kapitole 27, doplnkové poznámky 1d) a 1e), znenie položky 2710, znenie podpoložiek 2710 19 a 2710 19 45, znenie kódu nomenklatúry TARIC 2710 19 45 00.
Značka ZIN:
SK1965/2006-5219/22.
vydávajúca krajina:
Slovensko.
Dátum začiatku platnosti:
.
Dátum skončenia platnosti:
2011-12-31.
Jazyk:
slovencina.
Miesto vydania:
Bratislava.
Meno a adresa:
Colný úrad Bratislava oddelenie colných taríf Miletičova 42 824 59 Bratislava Slovenská republika.

národné kľúčové slová:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook