číry, bez obsahu mechanických nečistôt, s obsahom antioxidačnej prísady inhibítora oxidácie. Používa sa ako náplň transformátorov, vypínačov a iných elektrických zariadení, v ktorých plní funkciu izolantu a média pre odvod tepla. Dodáva sa v železničných nádržkových vozňoch pre tento účel zvlášť vyhradených.

Kód nomenklatúry:

TRIEDA V NERASTNÉ VÝROBKY.

2700000000 80 NERASTNÉ PALIVÁ, MINERÁLNE OLEJE A PRODUKTY ICH DESTILÁCIE; BITÚMENOVÉ LÁTKY; MINERÁLNE VOSKY.

2710000000 80 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované alebo nezahrnuté, obsahujúce v hmotnosti 70|% alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje.

2710190000 80 Ostatné.
2710199300 80 Elektrické izolačné oleje.

 

Odôvodnenie zatriedenia:
Všeobecné pravidlá č. 1 a č. 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, doplnkové poznámky 1d) a 1f) ku kapitole 27, znenie položky 2710, znenie podpoložiek 2710 19 a 2710 19 93.
Značka ZIN:
SK82243/05/5219/328.
vydávajúca krajina:
Slovensko.
Dátum začiatku platnosti:
.
Dátum skončenia platnosti:
2012-01-16.
Jazyk:
slovencina.
Miesto vydania:
Bratislava.
Meno a adresa:
Colný úrad Bratislava oddelenie colných taríf Miletičova 42 824 59 Bratislava Slovenská republika.

národné kľúčové slová:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook