odpadových minerálnych olejov, nepriehľadnej čiernej kvapaliny s charakteristickým ropným zápachom. Používa sa ako doplnkové palivo do vysokých pecí. Technologický proces úpravy odpadových olejov spočíva v odsedimentovaní pevných suspendovaných častíc z opotrebovaných odpadových olejov, ohreve vo výmenníku tepla, chemickej úprave opotrebovaných odpadových olejov (roztokom kyseliny sírovej alebo hydroxidu sodného), ako aj v odstreďovaní vyhriateho predupraveného oleja na odstredivkovom separátore.

Kód nomenklatúry:

TRIEDA V NERASTNÉ VÝROBKY.

2700000000 80 NERASTNÉ PALIVÁ, MINERÁLNE OLEJE A PRODUKTY ICH DESTILÁCIE; BITÚMENOVÉ LÁTKY; MINERÁLNE VOSKY.

2710000000 80 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované alebo nezahrnuté, obsahujúce v hmotnosti 70|% alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje.

2710190000 80 Ostatné.
2710196200 10 Na ostatné účely.

 

Odôvodnenie zatriedenia:
Všeobecné pravidlá č.1 a č.6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, doplnková poznámka 1 d) ku kapitole 27, znenie položky 2710, znenie podpoložiek 2710 19 a 2710 19 61, podpoložka nomenklatúry TARIC 2710 19 61 00.
Značka ZIN:
SK728/06/5219/8.
vydávajúca krajina:
Slovensko.
Dátum začiatku platnosti:
.
Dátum skončenia platnosti:
2011-12-31.
Jazyk:
slovencina.
Miesto vydania:
Bratislava.
Meno a adresa:
Colný úrad Bratislava oddelenie colných taríf Miletičova 42 824 59 Bratislava Slovenská republika.

národné kľúčové slová:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook