pre prepálené motorové oleje, s nepatrným množstvom mechanických nečistôt a vody. Regenerát je pripravený zo zmesi priemyselných a automobilových odpadových minerálnych a syntetických olejov, pochádzajúcich zo zberu nebezpečných odpadov. Je vhodný pre energetické využitie ako palivo v priemyselných energetických zariadeniach (výroba tepla, stavebnej keramiky, sušiarne).

Kód nomenklatúry:

TRIEDA V NERASTNÉ VÝROBKY.

2700000000 80 NERASTNÉ PALIVÁ, MINERÁLNE OLEJE A PRODUKTY ICH DESTILÁCIE; BITÚMENOVÉ LÁTKY; MINERÁLNE VOSKY.

2710000000 80 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované alebo nezahrnuté, obsahujúce v hmotnosti 70|% alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje.

2710190000 80 Ostatné.
2710196200 10 Na ostatné účely.

 

Odôvodnenie zatriedenia:
Všeobecné pravidlá č. 1 a č. 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámka 1a) ku kapitole 27, doplnkové poznámky 1d), 1f) ku kapitole 27, znenie položky 2710, znenie podpoložky 2710 19 a 2710 19 61.
Značka ZIN:
SK88077/05/5219/345.
vydávajúca krajina:
Slovensko.
Dátum začiatku platnosti:
.
Dátum skončenia platnosti:
2011-12-31.
Jazyk:
slovencina.
Miesto vydania:
Bratislava.
Meno a adresa:
Colný úrad Bratislava oddelenie colných taríf Miletičova 42 824 59 Bratislava Slovenská republika.

národné kľúčové slová:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook