mletý na veľkosť častíc menších ako 1 mm. Je určený na ďalšie spracovanie a tvorí prísadu do tabakovej zmesi s obsahom nikotínu, vyrábanej za účelom odvykania od fajčenia.

Kód nomenklatúry:

TRIEDA IV PRIPRAVENÉ POTRAVINY; NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT; TABAK A VYROBENÉ NÁHRADKY TABAKU.

2400000000 80 TABAK A VYROBENÉ NÁHRADKY TABAKU.

2403000000 80 Ostatný spracovaný tabak a spracované náhradky tabaku; "homogenizovaný" alebo "rekonštituovaný" tabak; tabakové výťažky a esencie.

2403990000 80 Ostatné.
2403999000 80 Ostatné.

 

Odôvodnenie zatriedenia:
Všeobecné pravidlá č. 1 a č.6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, vysvetlivky KN k položke 2403 99 90, znenie položky 2403, znenie podpoložiek 2403 99 a 2403 99 90, podpoložka nomenklatúry TARIC 2403 99 90 00.
Značka ZIN:
SK90531/05/5219/348.
vydávajúca krajina:
Slovensko.
Dátum začiatku platnosti:
.
Dátum skončenia platnosti:
2012-01-16.
Jazyk:
slovencina.
Miesto vydania:
Bratislava.
Meno a adresa:
Colný úrad Bratislava oddelenie colných taríf Miletičova 42 824 59 Bratislava Slovenská republika.

národné kľúčové slová:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook