C9 - C18, obsahujúcich prísady na zlepšenie úžitkových vlastností a bodu vzplanutia. Je to číra kvapalina bez viditeľného obsahu vody a mechanických nečistôt, vo vode nerozpustná. Môže obsahovať farbivo organického pôvodu a prírodné arómy. Dodáva sa v drobných baleniach (0,2 až 10 litrov), v sudoch, v kontajneroch, v autocisternách.

Kód nomenklatúry:

TRIEDA V NERASTNÉ VÝROBKY.

2700000000 80 NERASTNÉ PALIVÁ, MINERÁLNE OLEJE A PRODUKTY ICH DESTILÁCIE; BITÚMENOVÉ LÁTKY; MINERÁLNE VOSKY.

2710000000 80 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované alebo nezahrnuté, obsahujúce v hmotnosti 70|% alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje.

2710190000 80 Ostatné.
2710192900 80 Ostatné.

 

Odôvodnenie zatriedenia:
Všeobecné pravidlá č. 1 č. 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, doplnková poznámka 1c) ku kapitole 27, znenie položky 2710, znenie podpoložky 2710 19 a 2710 19 29.
Značka ZIN:
SK85854/05/5219/338.
vydávajúca krajina:
Slovensko.
Dátum začiatku platnosti:
.
Dátum skončenia platnosti:
2012-01-19.
Jazyk:
slovencina.
Miesto vydania:
Bratislava.
Meno a adresa:
Colný úrad Bratislava oddelenie colných taríf Miletičova 42 824 59 Bratislava Slovenská republika.

národné kľúčové slová:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook