tmavozelenej farby, na báze n-alkánov C10 - C13, bez viditeľného obsahu vody a mechanických nečistôt, vo vode nerozpustnú. Obsahuje zušľachťujúce prísady, ktoré výrobku dodávajú požadované funkčné vlastnosti (nepenivosť, oxidačnú stabilitu a hydrofilnosť). Je určená na odmasťovanie a oplachovanie výrobkov strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, pri čistení a odmasťovaní kovových povrchov. Dodáva sa v drobných baleniach (fľašky, bandasky), v sudoch, kontajneroch, v autocisternách.

Kód nomenklatúry:

TRIEDA V NERASTNÉ VÝROBKY.

2700000000 80 NERASTNÉ PALIVÁ, MINERÁLNE OLEJE A PRODUKTY ICH DESTILÁCIE; BITÚMENOVÉ LÁTKY; MINERÁLNE VOSKY.

2710000000 80 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované alebo nezahrnuté, obsahujúce v hmotnosti 70|% alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje.

2710190000 80 Ostatné.
2710192900 80 Ostatné.

 

Odôvodnenie zatriedenia:
Všeobecné pravidlá č. 1 a č. 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, doplnková poznámka 1c) ku kapitole 27, znenie položky 2710, znenie podpoložky 2710 19 a 2710 19 29.
Značka ZIN:
SK85858/05/5219/340.
vydávajúca krajina:
Slovensko.
Dátum začiatku platnosti:
.
Dátum skončenia platnosti:
2012-01-19.
Jazyk:
slovencina.
Miesto vydania:
Bratislava.
Meno a adresa:
Colný úrad Bratislava oddelenie colných taríf Miletičova 42 824 59 Bratislava Slovenská republika.

národné kľúčové slová:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook