kvapalných uhľovodíkov parafinického, naftenického a aromatického typu, charakteristického zápachu, bez viditeľného obsahu vody a mechanických nečistôt. Vyrába sa atmosferickou destiláciou ropy. Používa sa ako zložka suroviny pre VGH, VD KHK a ako upchávkový olej pre EJ 2. Podľa údajov poskytnutých žiadateľom je obsah síry 1,55 % hm., začiatok destilácie pri 328 °C, koniec destilácie pri 360 °C, kedy predestiluje 14 % hm. vrátane strát.

Kód nomenklatúry:

TRIEDA V NERASTNÉ VÝROBKY.

2700000000 80 NERASTNÉ PALIVÁ, MINERÁLNE OLEJE A PRODUKTY ICH DESTILÁCIE; BITÚMENOVÉ LÁTKY; MINERÁLNE VOSKY.

2710000000 80 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované alebo nezahrnuté, obsahujúce v hmotnosti 70|% alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje.

2710190000 80 Ostatné.
2710196200 10 Na ostatné účely.

 

Odôvodnenie zatriedenia:
Všeobecné pravidlá č. 1 a č. 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámka 1a), doplnkové poznámky 1d) a 1f) ku kapitole 27, znenie položky 2710, znenie podpoložiek 2710 19 a 2710 19 63, znenie kódu nomenklatúry TARIC 2710 19 63 00.
Značka ZIN:
SK1964/2006-5219/21.
vydávajúca krajina:
Slovensko.
Dátum začiatku platnosti:
.
Dátum skončenia platnosti:
2011-12-31.
Jazyk:
slovencina.
Miesto vydania:
Bratislava.
Meno a adresa:
Colný úrad Bratislava oddelenie colných taríf Miletičova 42 824 59 Bratislava Slovenská republika.

národné kľúčové slová:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook