tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

8100000000 80 OSTATNÉ ZÁKLADNÉ KOVY; CERMETY; PREDMETY Z NICH.

TRIEDA XV ZÁKLADNÉ KOVY A PREDMETY ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV.

 • 8101000000 80 : Volfrám a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu
 • 8102000000 80 : Molybdén a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu
 • 8103000000 80 : Tantal a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu
 • 8104000000 80 : Horčík a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu
 • 8105000000 80 : Kobaltový kamienok (lech) a ostatné medziprodukty metalurgie kobaltu; kobalt a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu
 • 8106000000 80 : Bizmut a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu
 • 8107000000 80 : Kadmium a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu
 • 8108000000 80 : Titán a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu
 • 8109000000 80 : Zirkónium a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu
 • 8110000000 80 : Antimón a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu
 • 8111000000 80 : Mangán a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu
 • 8112000000 80 : Berýlium, chróm, germánium, vanád, gálium, hafnium, indium, niób (columbium), rénium a tálium, a predmety z týchto kovov, vrátane odpadu a šrotu
 • 8113000000 80 : Cermety a predmety z nich, vrátane odpadu a šrotu

 

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.